POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Política de privacidade de Iberik Hoteles.

Política de privacidade

 


1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?


As Seguintes entidades tratasen os seus datos:

 

 • INVERSIONES CIMA DE VILA (IBERIK BALNEARI ROCALLAURA)
  CIF: B32467094 Calle Norte (Galerías Adán) 32500 O Carballiño- OURENSE
 • AUGAS SANTAS SL (IBERIK AUGAS SANTAS BALNEARIO & GOLF)
  CIF: B27290717 Zona dos Baños, S/n 27430 Pantón LUGO
 • MADRID AIRPORT HOTELES S.L (IBERIK GRAN BALNEARIO DE GUITIRIZ & GOLF)
  CIF: B16825663 C/ Alfonso Gómez,17 28037 MADRID
 • NEMETON FULFILLMET S.L (HOTEL Iberik Rocallaura )
  CIF: B88217872 Rúa Afores s/n Rocallaura Valbona de lles Monges, 25269 LLEIDA
 • NEMETON SUPPLIES S.L (HOTEL Iberik Santo Domingo Praza)
  CIF: B88217922 Bulevard de la Ronda Sur s/n 33008 OVIEDO
 • FOODIE INTERACTIVE S.L (HOTEL Iberik Triacastela)
  CIF: B27785096 Avda. Camilo José Cela 28 27630 Triacastela LUGO

As sociedades mercantís relacionadas están dedicadas á xestión e explotación dos hoteis e
balnearios que conforman o Grupo IBERIK HOTELES (de aquí en diante “Hoteis”) e informámoslle que os seus datos persoáis serán tratados unicamente por aquel hotel concreto para o que vostede realice unha reserva e/o no que se aloxe finalmente (de aquí en diante “o Hotel”) ou realice algún tratamento/servizo que se oferte no mesmo, coa excepción daqueles datos que fosen necesarios para

a.- a xestión administrativa interna, (por un interese lexítimo do responsable, GDPR, art.6.1.f)

b.- o envío de comunicacións de produtos ou servizos e promocións de fidelización (por consentimento expreso do interesado GDPR art.6.1.a)


Así mesmo, informámoslle que os Hoteis-Balneario pertencentes ao Grupo IBERIK relacionados a continuación;

-AUGAS SANTAS SL (IBERIK AUGAS SANTAS BALNEARIO & GOLF)
-MADRID AIRPORT HOTELES S.L (IBERIK GRAN BALNEARIO DE GUITIRIZ &GOLF)
-INVERSIONES CIMA DE VILA (IBERIK BALNEARI ROCALLAURA)

Contan cun Delegado de Protección de Datos (DPO): con quen poderá poñerse en contacto e/o
exercer os teus dereitos en: dpd@anexo4pd.es

De aquí en diante “Hoteis” é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoáis do USUARIO e infórmalle
 de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE)
2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).


Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?

Segundo o formulario onde obtivésemos os seus datos persoais, tratarémolos de maneira
confidencial para alcanzar os seguintes fins:


No formulario Contacto

 • Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do responsable. (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Enviar comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou
  calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo responsable e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores, cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos
  datos persoais. (polo consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)
 • Realizar análises estatísticas e estudos de mercado. (polo interese lexítimo do responsable, art.
  6.1.f GDPR)

No formulario Newsletter

 • Remitir boletíns informativos, novidades, ofertas e promocións en liña. (polo consentimento
  do interesado, 6.1.a GDPR)

No formulario Solicita orzamento

 • Enviar orzamentos comerciais sobre produtos e servizos. (para a execución dun contrato ou
  precontrato, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou
  calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo responsable e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores, cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos
  datos persoais. (polo consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)

No formulario Testemuña

 • Moderar e publicar na páxina web as experiencias, opinións e suxerencias do usuario sobre
  un produto ou servizo. (polo consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)

No formulario Reservas

 • Formalizar reservas no establecemento do responsable. (para a execución dun contrato ou
  precontrato, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou
  calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro a clientes, que posibilite realizar
  comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos que sexan similares aos que
  inicialmente foron obxecto de contratación co cliente (art. 21.2 LSSI).
  (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)


Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?


Conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan
prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse
con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total
dos mesmos.

 


A quen facilitamos os seus datos persoais?


Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros salvo, se fose necesario para o
desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

 

Cales son os teus dereitos?


Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

 

 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
 • Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:


INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L. Calle Norte (Galerías Adán), - 32500 O Carballiño (Ourense). E-mail:
protecciondatos@iberikhoteles.com

 

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA
POLO USUARIO


Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos
campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para
atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos
restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e
faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.


O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que
son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non se faciliten
todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE


Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o
RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para
o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios
descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins
para os que son tratados.


O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para
aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os
dereitos e liberdades dos USUARIOS e comunicoulles a información adecuada para que poidan
exercelos.


Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirche ao RESPONSABLE a través de INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L. Calle Norte (Galerías Adán), - 32500 O Carballiño (Ourense). E-mail:
dpd@anexo4pd.es