POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Política de privacidade de Iberik Hoteles.

Política de privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen  é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro(LOPDGDD).

 

Para que tratamos os teus datos persoais?

Para manter unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son: 

 • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou fornecedores, cos que este teña alcanzado algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
 • Realizar estudos de mercado e análises estatísticas.
 • Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo USUARIO a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do RESPONSABLE.
 • Remitir o boletín informativo online, sobre novidades, ofertas e promocións na nosa actividade.

Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR do seguinte xeito:

 • Co consentimento do USUARIO: remisión de comunicacións comerciais e do boletín informativo.
 • Por interese lexítimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, análises, estatísticas, etc. e tramitar encargos, solicitudes, etc. a petición do USUARIO.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante non máis tempo do preciso para manter a fin do tratamento ou existan prescripcións legais que dictaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

 

A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros agás a empresas participadas da cadea hoteleira "IBERIK HOTELES", todas elas dedicadas ao sector hoteleiro, coas seguintes finalidades e bases legais:
 

 • Xestión administrativa interna por un interese lexítimo do responsable (art. 6.1.f GDPR)
 • Envío de comunicacións de produtos e servizos por consentimento expreso do interesado (art. 6.1.a GDPR)

Adicionalmente, e, se fose preciso para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos fornecedores de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten suscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos poa normativa vixente de privacidade.

 

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
 • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

 

INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L. Calle Norte (Galerías Adan), 4 - 32500 O CARBALLIÑO (Ourense). E-mail: protecciondatos@iberikhoteles.com

 

 

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación dos recadros correspondentes e a entrada de datos nos campos marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son precisos para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.
O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son precisos para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación coas fins para as que son tratados.
 
O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD coa fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.
 
Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través de INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L. Rúa Norte (Galerías Adan), 4 - 32500 O CARBALLIÑO (Ourense). E-mail:
 protecciondatos@iberikhoteles.com