CONDICIÓNS DE COMPRA

Dos nosos bonos regalo

Toda a información que precisas sobre o teu bono regalo

CONDICIÓNS XERAIS E GARANTÍA

INTRODUCION

Este documento contractual rexerá as Condicións Xerais de Venda dos BONOS REGALO IBERIK HOTELES a través do sitio web iberikhoteles.com, propiedade de INVESTIMENTOS CIMA DE VILA, S.L baixo a marca comercial de IBERIK HOTELES. Os seus datos de contacto figuran tamén no Aviso Legal desta Web.

Estas Condicións permanecerán publicadas no sitio web, dispoñibles paraque o USUARIO poida reproducilas e gardalas como confirmación do contrato, podendo ser modificadas en calquera momento por Iberik Hoteles. É responsabilidade do USUARIO lelas periodicamente, xa que resultarán de aplicación aquelas que se atopen vixentes no momento de realización de pedidos. Os contratos non estarán suxeitos a formalidade algunha con excepción dos supostos expresamente sinalados nos Códigos Civil e de Comercio e nesta ou noutras leis especiais. A aceptación deste documento conleva que o USUARIO:

  • Leu, entende e comprende o aquí exposto.
  • É unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
  • Asume todas as obrigacións aquí dispostas

A recollida e o tratamento de datos persoais lévase a cabo co fin de poder realizar os pedidos. A información relativa ao tratamento destes datos persoais pode atoparse na súa totalidade na Política de Privacidade, dispoñible aquí.

1 OBXECTO

As presentes condicións xerais e garantía teñen por obxecto definir as condicións e modalidades baixo as cales IBERIK HOTELES ofrece a comercialización de BONOS REGALO IBERIK HOTELES (en diante Bono). En consecuencia, a adquisición dun bono, implica directamente a aceptación sen ningún tipo de reserva e con plena e enteira adhesión ás presentes condicións xerais e garantía, que prevalecerán sobre calquera outro documento.

O Comprador manifesta expresamente coñecer as presentes condicións xerais e garantías con carácter previo ao seu pedido. As presentes condicións xerais de venda teñen plena vixencia desde o día 1 de maio de 2022. Iberik Hoteles, resérvase o dereito de modificar en calquera momento as condicións e garantías, publicando outra versión na súa páxina web www.iberikhotels.com . En caso de modificación das condicións, serán aplicables as vixentes na data da compra do bono. Os bonos que pode adquirir a través da páxina web www.iberikhotels.com, referiranse a algún dos establecementos que forman parte da cadea Iberik Hoteles, aos que corresponden os seguintes datos:

  • IBERIK HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS & GOLF, con razón social  Hotel Balnerario Augas Santas SL, Cif B27290717 e domicilio social no lugar de Vos Baños sn, Pantón, Lugo. Teléfono 982292800
  • IBERIK HOTEL BALNEARIO ROCALLAURA (Vilanova de lles Monges, Lleida), con razón social Investimentos Cima de Vila SL , CIF B32467094 e domicilio en Rúa Norte nº4 Entresollado, O Carballiño, Ourense. Teléfono 973363302
  • IBERIK HOTEL SANTO DOMINGO PRAZA (Oviedo) , con razón social Investimentos Cima de Vila SL , CIF B32467094 e domicilio en Rúa Norte nº4 Entresollado, O Carballiño, Ourense. Teléfono 985207880
  • IBERIK HOTEL TRIACASTELA (Triacastela Lugo), con razón social Foodie Interactive SL, CIF B27785096 e domicilio en Avenida Camilo José Cela 28, Triacastela, Lugo. Teléfono 982650061

A non aplicación temporal ou permanente dunha ou varias cláusulas das condicións e garantías, non implicará a renuncia das demais cláusulas das condicións ou garantías que seguen a ter efecto. Iberik Hoteles, pon en coñecemento do Comprador que as fotos presentes no Sitio web teñen a finalidade de servir como soporte visual aos produtos ofertados.

2. PEDIDO, VALIDACIÓN E CONFIRMACIÓN DO PEDIDO

2.1. No Sitio web www. Iberikhoteles.com Dacordo co disposto no artigo 24 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico e, en particular, de conformidade co disposto no artigo 3 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica, a sinatura electrónica baixo a forma de «dobre clic», ten plena validez como sinatura e, por tanto, proba o consentimento outorgado pola parte asinante ao cumprimento das obrigacións que se derivan do devandito acto. Calquera pedido de Produtos ofrecidos no Sitio web www.iberikhoteles.com implica o coñecemento e aceptación expresa das Condicións Xerais do Bono Regalo, sen que dita aceptación estea suxeita á súa sinatura por parte do Comprador. A realización dun pedido no Sitio web estará suxeita ao procedemento descrito a continuación. O pedido realizarase en liña a través dunha sucesión de pantallas nas que se indicarán as diferentes fases que o Comprador deberá seguir para validar o seu pedido ante o Vendedor.

2.1.1 Escolla do produto. Para efectuar un pedido no Sitio web, o comprador terá que escoller un Produto navegando e unha vez escollido o produto terá que facer un clic no botón «Bono regalo IBERIK + a denominación do nome do Hotel».

2.1.2 Verificación da cesta. A continuación, o Comprador terá que verificar o contido da súa cesta (ou, no seu caso, seguir coa selección se desexa engadir. Produtos) Domesmo xeito, poderá introducir un código promocional se o ten. Unha vez a cesta estea chea e sexa da súa conformidade, deberá engadir a súa dirección de correo electrónico na cal desexa recibir a confirmación do seu pedido e entón, poderá clicar sobre “Ir ao carriño”.

2.2. Datos e pago A continuación, o Comprador verificará/encherá (e corrixirá se fose necesario) o enderezo de facturación. Co fin de confirmar o seu pedido e de proceder ao pago, terá que marcar o recadro  “Lin e acepto expresamente as Condicións de Venda” e premer en “Confirmar e Pagar o meu pedido”. Para o pago en liña, o Comprador será redirixido a unha páxina de pago seguro e recibirá un correo electrónico de confirmación de pedido unha vez efectuado o pago. O pedido vólvese definitivo e o contrato considérase efectivo no momento do pago do pedido. A información relativa á contratación realizada será obxecto de confirmación posterior por parte do Vendedor, que remitirá dita confirmación ao Comprador vía correo electrónico.

2.3. Loita contra a fraude A compra de calquera Produto fóra do Sitio web, realizarase baixo a exclusiva responsabilidade do seu comprador, pola súa propia conta e risco. Iberik Hoteles, resérvase o dereito de desactivar estes Produtos se se sospeita ou se detecta que están implicados en calquera infracción penal como fraude, ocultación de roubo ou estafa. Esta desactivación non dará lugar, en ningún caso, a compensación para o comprador ou beneficiario.

3. PREZOS, CONDICIÓNS, MODO DE PAGO E MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os prezos dos Produtos indícanse en euros e serán os correspondentes que se atopen en vigor no momento da realización do pedido, cos impostos incluídos. O pago das compras realizarase da seguinte forma, detallada no Sitio web : - Mediante tarxeta de crédito ou débito.

O importe total do pedido será cargado en conta da tarxeta de crédito o mesmo día do pedido. Iberik Hoteles resérvase o dereito de suspender toda xestión do pedido, nocaso de falta de pagamento ou de denegación da autorización do pago por tarxeta de crédito por parte dos organismos oficialmente acreditados da internet. Iberik Hoteles non será considerada responsable de toda malversación ou utilización fraudulenta de calquera medio de pago que non fose detectado polo procedemento de verificación. Suponse a capacidade do cliente para poder utilizar a tarxeta de crédito empregada para realizar o pedido. Toda utilización fraudulenta da tarxeta de crédito non poderá dar lugar ao rembolso por parte dos hoteis da Cadea Iberik Hoteles. Os prazos estarán calculados a partir da data de recepción do pago.

O sitio web emprega técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como SSL, datos introducidos en páxina segura, firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o USUARIO acepta que o PRESTADOR obteña datos para efecto da correspondente autenticación dos controis de acceso. O PRESTADOR comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ou sexa considerada ilegal polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquirinte, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou INVESTIMENTOS CIMA DE VILA, S.L P. 6 INVESTIMENTOS CIMA DE VILA, S.L Cale Norte (Galerías Adan), - 32500 O Carballiño (Ourense) influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non cumpra con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante ou Titular da tarxeta ou tarxetas

4. DESISTENCIA Formulario de desistencia: https://iberikhoteles.com//resources/docs/xeral/investimentos-cima-de-vila-sl-e-commerce-formulario-de-solicitude-de-desistencia-consumidora-usuario.pdf

O USUARIO dispón dun prazo de catorce días naturais, contados a partir da data de recepción do produto ou desde a celebración do contrato de compravenda se fose unha prestación dun servizo, para exercer o dereito de desistencia, regulado no artigo 102 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, en diante RDL 1/2007. Como a utilización do Produto necesita reserva previa do establecemento, o dereito de desistencia expira a partir da solicitude de reserva. Cando a utilización do Produto precisa a solicitude dun código, o dereito de retractación do Produto expira a partir da solicitude do código. Se o PRESTADOR non cumpre co deber de información e documentación sobre o dereito de desistencia, o prazo para o seu exercicio finalizará doce meses despois da data de expiración do período de desistencia inicial, conforme ao artigo 105 do RDL 1/2007.

O dereito de desistencia non será aplicable aos contratos referidos e enumerados no artigo 103 do RDL 1/2007.

5. DURACIÓN E PROLONGACIÓN O período de validez do Bono Regalo é dun ano, a partir da súa data de adquisición e será un prazo de caducidade. Se no prazo de validez indicado non se fai uso do Bono Regalo ou non se realizou a reserva, este perderase, xa que non poderá, en ningún caso, ser ampliado.

6. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN E RESPONSABILIDADE O Produto é válido para a actividade ou experiencia descrita no Bono Regalo correspondente, ou ben as descritas no Sitio web. O establecemento escollido no Bono Regalo, pode solicitar ao Beneficiario que llo faga chegar vía email para confirmar a reserva. Tendo en conta o prazo de validez do Bono Regalo e o contido das prestacións, a prestación do servizo por parte do establecemento elixido deberá contar sempre coa reserva previa e confirmación do establecemento. Calquera anulación ou aprazamento da reserva realizada co Bono Regalo, deberá ser aceptada polo Hotel, e procurara facilitar diferentes alternativas dependendo da ocupación e dos períodos que o local permanece pechado por motivos de mantemento. O beneficiario do Bono Regalo, para toda prestación suplementaria non comprendida na oferta, deberá dirixirse directamente ao establecemento que vai prestar os seus servizos para que lle indique os prezos que debe abonar aparte. O Produto é válido ata a Data Límite de Utilización sinalada no Bono Regalo, ou no seu caso, un ano despois da súa adquisición.

7. RESTRICIÓNS Determinadas actividades en Balneario poden no ser accesibles baixo determinadas condicións de saúde, e por iso os establecementos resérvanse o dereito de rexeitar a Prestación solicitada se o Beneficiario do Produto non reúne as condicións requiridas.

8. FORZA MAIOR As obrigas contidas nas presentes Condicións Xerais, de non serán aplicables, serán suspendidas de pleno dereito e sen ningún tipo de indemnización respecto diso, se a execución das mesmas é imposible por causa dun suposto de forza maior ou dun suposto de caso fortuíto segundo a definición dada pola xurisprudencia ou por calquera causa imputable ao Comprador ou ao Centro Asociado. Cada parte deberá informar á outra parte por calquera medio e no prazo máis breve posible no caso de que aconteza un caso de forza maior que imposibilite a execución da totalidade ou parte das obrigas contractuais. As Partes deberán realizar os seus mellores esforzos para previr ou reducir os efectos ou consecuencias da falta de execución do contrato causada por un evento forza maior; a Parte que invoca o acaecimiento dun evento ou suposto de forza maior deberá notificar sen atraso á outra parte o inicio e, en todo caso, o cesamento do devandito acto ou suposto de forza maior, sendo iso requisito imprescindible. O seu incumprimento comportará que dita Parte non estará exenta da súa responsabilidade. Doutra banda, se o evento ou suposto de forza maior se prolonga por un prazo superior a trinta (30) días a contar desde a súa aparición, a presente condición poderá ser rescindida sen que o Comprador ou o Vendedor poidan esixir a indemnización dos danos e prexuízos que iso lles ocasionou.

9. RESOLUCIÓN DE CONFLITOS E LEI APLICABLE Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será atendida o máis axiña posible, podéndose realizar nos seguintes enderezos de contacto: Postal: INVESTIMENTOS CIMA DE VILA, S.L, Cale Norte (Galerías Adan), - 32500 O Carballiño(Ourense), Teléfono 988782742 E-mail: protecciondatos@iberikhoteles.com Resolución de litixios en liña (En liña Dispute Resolution) Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de conflitos en liña entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo de resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos. Este organismo é neutral e dialogará con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito. No caso de que a disputa existente entre as Partes non poida resolverse amigablemente, e dacordo co principio de boa fe regulado para ese efecto no artigo 7 do Código Civil, as Partes someterán a resolución de dita disputa á competencia exclusiva dos xulgados e tribunais da cidade na que teña o seu enderezo o Comprador. Lei aplicable: As presentes condicións xerais de venda rexeranse e interpretarán dacordo con a lexislación española.