CONDICIONS DE COMPRA

Condicions de compra de los paquets regal.

Tota la informació que necessites sobre el teu paquet regal

PAQUETS REGAL IBERIK HOTELES 

CONDICIONS GENERALS I GARANTIA

INTRODUCCIÓ

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de Venda dels BONS REGAL IBERIK HOTELS a través del lloc web iberikhoteles.com, propietat d'INVERSIONS CIM DE VILA, S.L sota la marca comercial de IBERIK HOTELS, les dades de contacte dels quals figuren també en l'Avís Legal d'aquesta Web.

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web a la disposició de l'USUARI per a reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment per Iberik hotels. És responsabilitat de l'USUARI llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes. Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials. L'acceptació d'aquest document comporta que l'USUARI:

  • Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

  • És una persona amb capacitat suficient per a contractar.

  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades

 

La recollida i el tractament de dades personals es duu a terme amb la finalitat de poder realitzar les comandes. La informació relativa al tractament d'aquestes dades personals pot trobar-se íntegrament en la Política de Privacitat, disponible aquí.

1 OBJECTE

Les presents condicions generals i garantia tenen per objecte definir les condicions i modalitats sota les quals IBERIK HOTELS ofereix la comercialització de BONS REGAL IBERIK HOTELS (d'ara endavant Bono). En conseqüència, l'adquisició d'un bo, implica directament l'acceptació sense cap mena de reserva i amb plena i sencera adhesió a les presents condicions generals i garantia, que prevaldran sobre qualsevol altre document.

El Comprador manifesta expressament conèixer les presents condicions generals i garanties amb caràcter previ a la seva comanda. Les presents condicions generals de venda tenen plena vigència des del dia 1 de maig de 2022. Iberik Hotels, es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les condicions i garanties, publicant una altra versió en la seva pàgina web www.iberikhotels.com . En cas de modificació de les condicions, seran aplicables les vigents en la data de la compra del bo. Els bons que pot adquirir a través de la pàgina web www.iberikhotels.com, es referiran a algun dels establiments que formen part de la cadena Iberik hotels i les dades dels quals són els següents:

  • IBERIK HOTEL BALNEARIO AGUAS SANTAS & GOLF, que la seva mercantil és Hotel Balnerario Aguas Santas SL, Cif B27290717 i domicili social en Lugar de Os Baños sn, Pantón, Lugo. Teléfono 982292800

  • IBERIK HOTEL BALNEARIO ROCALLAURA (Vilanova de les Monges, Lleida), que la seva mercantil és Inversiones Cima de Vila SL , CIF B32467094 i domicili en Calle Norte nº4 entresuelo, O Carballiño, Ourense. Teléfono 973363302

  • IBERIK HOTEL SANTO DOMINGO PLAZA (Oviedo) , que la seva mercantil ésInversiones Cima de Vila SL , CIF B32467094 i domicili en Calle Norte nº4 entresuelo, O Carballiño, Ourense. Teléfono 985207880

  • IBERIK HOTEL TRIACASTELA (Triacastela Lugo), que la seva mercantil és Foodie Interactive SL, CIF B27785096 i domicili en Avenida Camilo José Cela 28, Triacastela, Lugo. Teléfono 982650061

La no aplicació temporal o permanent d'una o diverses clàusules de les condicions i garanties, no implicarà la renúncia de les altres clàusules de les condicions o garanties que continuen fent efecte. Iberik hotels, posa en coneixement del Comprador que les fotos presents en el Lloc web tenen la finalitat de servir com a suport visual als productes oferts.

 

2.COMANDA, VALIDACIÓ I CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

 

 

2.1. En el Lloc web www. Iberikhoteles.com D'acord amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i, en particular, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la signatura electrònica sota la forma de «doble clic», té plena validesa com a signatura i, per tant, prova el consentiment atorgat per la part signant al compliment de les obligacions que es deriven d'aquest acte. Qualsevol comanda de Productes oferts en el Lloc web www.iberikhoteles.com implica el coneixement i acceptació expressa de les Condicions Generals del Bo *Regal, sense que aquesta acceptació estigui subjecta a la seva signatura per part del Comprador. La realització d'una comanda en el Lloc web estarà subjecta al procediment descrit a continuació. Aquesta comanda es realitzarà en línia a través d'una successió de pantalles en les quals s'indicaran les diferents fases que el Comprador haurà de seguir per a validar la seva comanda davant el Venedor.

2.1.1 Elecció del producte Per a efectuar una comanda en el Lloc web, el comprador haurà de triar un Producte navegant i una vegada triat el producte haurà de fer un clic en el botó « Bono regalo *IBERIK + la denominació del nom de l'Hotel».

2.1.2 Verificació de la cistella A continuació, el Comprador haurà de verificar el contingut de la seva cistella (o, en el seu cas, seguir amb la selecció si desitja afegir Productes) Així mateix, podrà introduir un codi promocional si el té. Una vegada la cistella estigui plena i sigui de la seva conformitat, haurà d'afegir la seva adreça de correu electrònic en la qual desitja rebre la confirmació de la seva comanda i llavors, podrà clicar sobre “Anar al carret”.

2.2. Dades i pagament A continuació, el Comprador verificarà/emplenarà (i corregirà si fos necessari) l'adreça de facturació. Amb la finalitat de confirmar la seva comanda i de conducta al pagament, haurà de marcar la casella “He llegit i accepto expressament les Condicions de Venda” i fer un clic a “Confirmar i Pagar la meva comanda”. Per al pagament en línia, el Comprador serà redirigit a una pàgina de pagament segur i rebrà un correu electrònic de confirmació de comanda una vegada efectuat el pagament. La comanda es torna definitiu i el contracte es considera perfeccionat en el moment del pagament de la comanda. La informació relativa a la contractació realitzada serà objecte de confirmació posterior per part del Venedor, que remetrà aquesta confirmació al Comprador via correu electrònic.

2.3. Lluita contra el frau La compra de qualsevol Producte fora del Lloc web, es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat del seu comprador, pel seu propi compte i risc. *Iberik hotels, es reserva el dret de desactivar aquests Productes si se sospita o es detecta que estan implicats en qualsevol infracció penal com a frau, ocultació de robatori o estafa. Aquesta desactivació no donar lloc, en cap cas, a compensació per al comprador o beneficiari.

 

3. PREUS, CONDICIONS, MÈTODE DE PAGAMENT I MESURES DE SEGURETAT

Els preus dels Productes s'indiquen en euros i seran els corresponents que es trobin en vigor en el moment de la realització de la comanda, amb els impostos inclosos. El pagament de les compres es realitzarà de la següent forma, detallada en el Lloc web : - Mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

El muntant total de la comanda serà carregat en compte de la targeta de crèdit el mateix dia de la comanda. *Iberik hotels es reserva el dret de suspendre tota gestió de la comanda, en cas d'impagament o de denegar-se l'autorització del pagament per targeta de crèdit per part dels organismes oficialment acreditats d'Internet. *Iberik hotels no serà considerada responsable de tota malversació o utilització fraudulenta de qualsevol mitjà de pagament que no hagi estat detectat pel procediment de verificació. Se suposa la capacitat del client per a poder utilitzar la targeta de crèdit utilitzada per a realitzar la comanda. Tota utilització fraudulenta de la targeta de crèdit no podrà donar lloc al reemborso per part dels hotels de la Cadena *Iberik Hotels. Els terminis estaran calculats a partir de la data de recepció del pagament.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, *firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquests fins, l'USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés. El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o INVERSIONS CIM DE VILA, S.L P. 6 INVERSIONS CIM DE VILA, S.L Carrer Nord (Galeries *Adan), - 32500 O Carballiño (Orense) influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes

4. DESISTIMENT

Formulari de desistiment (en castellà): https://iberikhoteles.com//resources/docs/general/inversiones-cima-de-vila-sl-e-commerce-formulario-de-solicitud-de-desistimiento-consumidor-usuario.pdf

L'USUARI disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la celebració del contracte de compravenda si fos una prestació d'un servei, per a exercir el dret de desistiment, regulat en l'article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d'ara endavant RDL 1/2007. Com la utilització del Producte necessita reserva prèvia de l'establiment, el dret de desistiment expira a partir de la sol·licitud de *reservación. Quan la utilització del Producte necessita la sol·licitud d'un codi, el dret de retractació del Producte expira a partir de la sol·licitud del codi. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d'informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d'expiració del període de desistiment inicial, conforme a l'article 105 del RDL 1/2007.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats en l'article 103 del RDL 1/2007.

5. DURADA I PROLONGACIÓ

El període de validesa del Bo Regal és d'un any, a partir de la seva data d'adquisició i serà un termini de caducitat. Si en el termini de validesa indicat no es fa ús del Bo Regal o no s'ha realitzat la reserva, aquest es perdrà, ja que no podrà en cap cas ser ampliat.

6. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ I RESPONSABILITAT

El Producte és vàlid per a l'activitat o experiència descrita en el Bo Regal corresponent, o bé les descrites en el Lloc web. L'establiment triat en el Bo Regal, pot sol·licitar al Beneficiari que li ho faci arribar via email per a confirmar la reserva. Tenint en compte el termini de validesa del Bo Regal i el contingut de les prestacions, la prestació del servei per part de l'establiment triat haurà de comptar sempre amb la reserva prèvia i confirmació de l'establiment. Qualsevol anul·lació o ajornament de la reserva realitzada amb el Bo Regal, haurà de ser acceptada per l'Hotel, i es procurarà facilitar diferents alternatives depenent de l'ocupació i dels períodes que el local roman tancat per motius de manteniment. El beneficiari del Bo Regal, per a tota prestació suplementària no compresa en l'oferta, haurà de dirigir-se directament a l'establiment que prestarà els seus serveis, perquè li indiqui els preus que ha d'abonar apart. El Producte és vàlid fins avui Límit d'Utilització assenyalada en el Bo Regal, o en el seu cas, un any després de la seva adquisició.

7. RESTRICCIONS

Determinades activitats en Balneari, pot ser que no siguin accessibles baix determinades condicions de salut, i per això els establiments es reserven el dret de rebutjar la Prestació sol·licitada si el Beneficiari del Producte no reuneix les condicions requerides.

8. FORÇA MAJOR

Les obligacions contingudes en les presents Condicions Generals d no seran aplicables o seran suspeses de ple dret i sense cap mena d'indemnització sobre aquest tema, si l'execució de les mateixes és impossible per causa d'un supòsit de força major o d'un supòsit de cas fortuït segons la definició donada per la jurisprudència o per qualsevol causa imputable al Comprador o al Centre Associat. Cada part haurà d'informar l'altra part per qualsevol mitjà i en el termini més breu possible en cas que esdevingui un cas de força major que impossibiliti l'execució de la totalitat o part de les obligacions contractuals. Les Parts hauran de fer els seus millors esforços per a prevenir o reduir els efectes o conseqüències de la falta d'execució del contracte causada per un esdeveniment força major; la Part que invoca l'esdeveniment d'un esdeveniment o supòsit de força major haurà de notificar sense retard a l'altra part l'inici i, en tot cas, la cessació d'aquest acte o supòsit de força major, sent això requisit imprescindible l'incompliment del qual comportarà que aquesta Part no estarà exempta de la seva responsabilitat. D'altra banda, si l'esdeveniment o supòsit de força major es prolonga per un termini superior a trenta (30) dies a comptar des de la seva aparició, la present condició podrà ser rescindida sense que el Comprador o el Venedor puguin exigir la indemnització dels danys i perjudicis que això els hagi ocasionat.

9. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I LLEI APLICABLE

Qualsevol reclamació que l'USUARI consideri oportuna serà atesa com més aviat millor, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte: Postal: INVERSIONS CIM DE VILA, S.L, Carrer Nord (Galeries *Adan), - 32500 O Carballiño(Orense), Telèfon 988782742 E-mail: protecciondatos@iberikhoteles.com Resolució de litigis en línia (En línia Disputi *Resolution) Enllaç a la plataforma *ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. En el cas que la disputa existent entre les Parts no pugui resoldre's amigablement, i d'acord amb el principi de bona fe regulat a aquest efecte en l'article 7 del Codi Civil, les Parts sotmetran la resolució d'aquesta disputa a la competència exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat en la qual tingui el seu domicili el Comprador. Llei aplicable Les presents condicions generals de venda es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.